فیلم ها

گالری فیلم وب سایت دانش آموختگان دانشگاه فردوسی

اولین مجمع عمومی دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد

قاب خرد دانشگاه فردوسی مشهد

سومین مجمع عمومی دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد