گالری تصاویر سوم

هدف از برگذاری گردهمایی فوق:

  • گردآوری و ارائه آخرین دستاوردهای متخصصیندانشگاه فردوسی
  • تبادل نظر علمی بین شرکت کنندگان در همایش و ارائه دستاوردهای آنها
  • ایجاد همگرایی بین گرایش ها و رشته های مختلف
  • ایجاد ارتباط و فراهم آوردن بستری مناسب جهت تعاملات علمی دانشجویان، اساتید، برنامه ریزان و مدیران
  • شناخت و بررسی راههای افزایش امنیت ، شناسایی پتانسیل های اشتغالزایی