فراخوان طراحی نماد و نشان انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد