درگاه پرداخت پی پینگ

تراکنش ناموفق بود- شرح خطا : {"amount":"Error converting value {null} to type 'System.Int32'. Path 'amount', line 1, position 14."}