انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396، به همت ریاست و مسئولين دانشگاه و با همراهي جمعی از دانش آموختگان به منظور برقراري و تقويت پيوند ميان دانش آموختگان با يكديگر از يك طرف و دانش آموختگان و دانشگاه از طرف ديگر پايه‌گذاري گردید. اين انجمن پيوندي است ميان صدها نفري كه همه ساله وارد دانشگاه فردوسی مشهد شده و پس از فراگيري رشته‌هاي علوم پایه، علوم انسانی و مهندسي اين دانشگاه را ترك مي‌كنند؛ ميان آنان كه هم‌اكنون در دانشگاه به علم اندوزی و علم آموزی اشتغال دارند و آنان كه آموخته‌ها را به كار گرفته و آزموده‌اند. حاصل اين پيوندها جامعه‌اي را تشكيل مي‌دهد كه قرار است به گونه‌اي متفاوت از تفكر غالب بينديشد و راهكارهايي را برگزيند كه از راهكارهاي متعارف متفاوت باشد.

انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396، به همت ریاست و مسئولين دانشگاه و با همراهي جمعی از دانش آموختگان به منظور برقراري و تقويت پيوند ميان دانش آموختگان با يكديگر از يك طرف و دانش آموختگان و دانشگاه از طرف ديگر پايه‌گذاري گردید. اين انجمن پيوندي است ميان صدها نفري كه همه ساله وارد دانشگاه فردوسی مشهد شده و پس از فراگيري رشته‌هاي علوم پایه، علوم انسانی و مهندسي اين دانشگاه را ترك مي‌كنند؛ ميان آنان كه هم‌اكنون در دانشگاه به علم اندوزی و علم آموزی اشتغال دارند و آنان كه آموخته‌ها را به كار گرفته و آزموده‌اند. حاصل اين پيوندها جامعه‌اي را تشكيل مي‌دهد كه قرار است به گونه‌اي متفاوت از تفكر غالب بينديشد و راهكارهايي را برگزيند كه از راهكارهاي متعارف متفاوت باشد.